เขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน
เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน ผอม เตี้ย อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย สมส่วน
1.  สพป.กระบี่ 35738 1684 3021 4473 282 80 26198
2.  สพป.กรุงเทพมหานคร 24526 1097 1030 4411 79 58 17851
3.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 20871 1178 1465 2607 183 61 15377
4.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 13921 675 1193 1806 122 103 10022
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 19798 977 2322 1599 222 36 14642
6.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 13756 756 1262 1600 154 43 9941
7.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 19432 1238 1184 2215 165 66 14564
8.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 16641 1259 1294 1826 186 51 12025
9.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 23838 1528 1646 2649 205 75 17735
10.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 26394 1613 2115 3434 239 92 18901
11.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 27001 1335 1403 3570 126 40 20527
12.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 41699 2679 2441 5259 231 290 30799
13.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 18431 1165 1328 2209 143 159 13427
14.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 17316 1186 1392 1947 133 114 12544
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 18403 1175 1154 2089 141 90 13754
16.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 56602 3379 4052 6585 405 194 41987
17.  สพป.จันทบุรี เขต 1 16277 853 1245 2073 134 41 11931
18.  สพป.จันทบุรี เขต 2 31084 1741 2465 3582 251 78 22967
19.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 28075 1290 2170 3968 157 108 20382
20.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 24800 1373 1624 3200 202 43 18358
21.  สพป.ชลบุรี เขต 1 29045 1446 1921 4047 159 75 21397
22.  สพป.ชลบุรี เขต 2 23251 1242 1437 3244 145 56 17127
23.  สพป.ชลบุรี เขต 3 35865 1952 2966 4886 299 411 25351
24.  สพป.ชัยนาท 17980 1009 1184 3185 146 59 12397
25.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 33680 1911 1953 4137 227 101 25351
26.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 30000 1716 1287 3437 92 44 23424
27.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21961 1125 1694 2723 165 43 16211
28.  สพป.ชุมพร เขต 1 21173 1103 1546 3283 158 69 15014
29.  สพป.ชุมพร เขต 2 19383 918 1221 2982 107 59 14096
30.  สพป.ตรัง เขต 1 20546 1077 1493 3020 149 49 14758
31.  สพป.ตรัง เขต 2 21346 1145 1296 2731 135 56 15983
32.  สพป.ตราด 41085 1916 3301 5286 284 142 30156
33.  สพป.ตาก เขต 1 13046 644 1411 1730 129 28 9104
34.  สพป.ตาก เขต 2 40574 1659 8934 2166 569 135 27111
35.  สพป.นครนายก 18842 934 918 3044 78 137 13731
36.  สพป.นครปฐม เขต 1 29691 1553 2087 4510 235 73 21233
37.  สพป.นครปฐม เขต 2 25800 1172 934 3931 71 99 19593
38.  สพป.นครพนม เขต 1 30635 2451 3067 2970 444 95 21608
39.  สพป.นครพนม เขต 2 25786 2142 2471 2154 352 77 18590
40.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 33157 1505 1284 5228 91 76 24973
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 23734 1113 1424 3276 153 63 17705
42.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 29772 1302 1466 4153 114 52 22685
43.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 26991 1170 1375 3687 112 39 20608
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 24051 1079 1120 3534 86 49 18183
45.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 16912 1066 1251 2120 138 85 12252
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 28096 1387 1045 3441 85 40 22098
47.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 18020 929 1602 2609 151 108 12621
48.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 31901 1585 3063 4244 300 156 22553
49.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 26323 1472 2216 3269 220 102 19044
50.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 21813 1239 1698 3021 163 84 15608
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 19702 1002 927 2981 89 36 14667
52.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 18812 977 1293 2472 147 26 13897
53.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 18663 962 976 2848 119 158 13600
54.  สพป.นนทบุรี เขต 1 14902 700 951 2501 112 161 10477
55.  สพป.นนทบุรี เขต 2 21997 1127 1278 3598 114 45 15835
56.  สพป.นราธิวาส เขต 1 30288 2047 4410 1543 487 52 21749
57.  สพป.นราธิวาส เขต 2 27922 1571 4028 1788 463 55 20017
58.  สพป.นราธิวาส เขต 3 17561 1005 3566 759 433 117 11681
59.  สพป.น่าน เขต 1 15977 804 1372 1978 95 38 11690
60.  สพป.น่าน เขต 2 15664 685 1972 1597 111 45 11254
61.  สพป.บึงกาฬ 45712 3148 3477 4908 320 192 33667
62.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 46019 2987 3082 4465 425 59 35001
63.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 34992 2326 2382 3096 327 42 26819
64.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 56012 3425 4219 5871 495 166 41836
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 24407 1591 1746 2560 224 45 18241
66.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 34133 1747 2421 5238 262 125 24340
67.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 22987 1221 1474 3675 163 52 16402
68.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 20948 1040 1523 3055 164 72 15094
69.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 14097 677 638 1895 56 27 10804
70.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 17189 1089 1422 2527 208 63 11880
71.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 13287 768 1335 1555 147 134 9348
72.  สพป.ปัตตานี เขต 1 26995 1979 4113 1436 592 171 18704
73.  สพป.ปัตตานี เขต 2 18694 1373 2781 861 249 31 13399
74.  สพป.ปัตตานี เขต 3 11153 670 1413 534 173 10 8353
75.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 30736 1645 2088 4931 226 271 21575
76.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 20530 1198 1403 3208 193 47 14481
77.  สพป.พะเยา เขต 1 7935 326 347 1093 28 96 6045
78.  สพป.พะเยา เขต 2 13538 566 783 1548 61 21 10559
79.  สพป.พังงา 20299 1195 1625 2547 164 67 14701
80.  สพป.พัทลุง เขต 1 15871 800 1267 2159 106 33 11506
81.  สพป.พัทลุง เขต 2 18029 1016 1758 2193 183 64 12815
82.  สพป.พิจิตร เขต 1 15612 677 615 2289 64 17 11950
83.  สพป.พิจิตร เขต 2 30534 1739 1889 4181 228 154 22343
84.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 26469 1639 1885 3769 183 92 18901
85.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 15993 884 1195 2032 94 50 11738
86.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 16984 1013 1416 2090 158 155 12152
87.  สพป.ภูเก็ต 14859 763 1146 1993 108 34 10815
88.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 31350 1973 1945 3880 191 57 23304
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 26514 1546 1563 3134 142 47 20082
90.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 15791 908 1176 1924 114 39 11630
91.  สพป.มุกดาหาร 39043 2523 3303 4158 379 229 28451
92.  สพป.ยะลา เขต 1 22144 1449 2883 1498 351 36 15927
93.  สพป.ยะลา เขต 2 14741 898 2098 629 207 13 10896
94.  สพป.ยะลา เขต 3 7387 503 1534 457 173 25 4695
95.  สพป.ยโสธร เขต 1 29998 2005 1953 3337 200 78 22425
96.  สพป.ยโสธร เขต 2 16580 1175 1166 1710 118 48 12363
97.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 23733 1578 1673 2877 145 228 17232
98.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 32255 1755 1347 3439 124 82 25508
99.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 33273 2197 2388 3769 290 195 24434
100.  สพป.ระนอง 14318 936 1293 1737 154 29 10169
101.  สพป.ระยอง เขต 1 40992 2396 2887 5438 307 575 29389
102.  สพป.ระยอง เขต 2 16573 964 1482 2124 169 41 11793
103.  สพป.ราชบุรี เขต 1 30687 1551 1748 4187 196 49 22956
104.  สพป.ราชบุรี เขต 2 19646 1192 1304 2733 179 37 14201
105.  สพป.ลพบุรี เขต 1 22264 1322 1381 3527 184 147 15703
106.  สพป.ลพบุรี เขต 2 17715 1105 1230 2435 144 46 12755
107.  สพป.ลำปาง เขต 1 15253 715 743 2185 70 8 11532
108.  สพป.ลำปาง เขต 2 10713 513 406 1403 41 17 8333
109.  สพป.ลำปาง เขต 3 5809 269 334 758 30 5 4413
110.  สพป.ลำพูน เขต 1 10228 521 1118 1297 134 36 7122
111.  สพป.ลำพูน เขต 2 9354 439 910 1046 85 18 6856
112.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 30949 1911 2475 3230 212 155 22966
113.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 46102 2517 3179 4223 344 70 35769
114.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 28412 1528 2265 2276 257 26 22060
115.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 32714 2137 3198 2682 340 74 24283
116.  สพป.สกลนคร เขต 1 38487 2675 3169 3795 434 96 28318
117.  สพป.สกลนคร เขต 2 53599 3402 4532 5159 485 127 39894
118.  สพป.สกลนคร เขต 3 26823 1679 2328 2537 249 58 19972
119.  สพป.สงขลา เขต 1 21030 1039 1339 2795 161 32 15664
120.  สพป.สงขลา เขต 2 22207 1299 1609 2547 159 54 16539
121.  สพป.สงขลา เขต 3 36172 2259 4444 3235 495 210 25529
122.  สพป.สตูล 25467 1431 2086 2722 233 43 18952
123.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 30684 1645 1647 4872 172 102 22246
124.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 28258 1567 1995 4470 189 121 19916
125.  สพป.สมุทรสงคราม 9062 445 628 1403 67 51 6468
126.  สพป.สมุทรสาคร 33420 1656 2253 5265 251 116 23879
127.  สพป.สระบุรี เขต 1 18251 922 1387 2952 160 78 12752
128.  สพป.สระบุรี เขต 2 21304 994 984 3132 83 33 16078
129.  สพป.สระแก้ว เขต 1 44154 2613 3525 5023 394 76 32523
130.  สพป.สระแก้ว เขต 2 18679 1235 1699 1940 203 26 13576
131.  สพป.สิงห์บุรี 15550 723 801 2890 89 50 10997
132.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 18379 975 1057 3101 112 41 13093
133.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 19285 1136 1266 2826 177 33 13847
134.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 21927 1276 1445 3291 198 50 15667
135.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 23184 1106 1830 3587 169 81 16411
136.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 27339 1318 2158 4212 218 89 19344
137.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 24565 1143 2148 3264 168 101 17741
138.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 47296 3082 3162 4339 483 151 36079
139.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 25738 1837 1877 2399 231 63 19331
140.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 43747 2338 3546 3512 344 134 33873
141.  สพป.สุโขทัย เขต 1 17467 955 717 2714 90 25 12966
142.  สพป.สุโขทัย เขต 2 17695 1017 1113 2578 158 34 12795
143.  สพป.หนองคาย เขต 1 37581 2281 2527 4175 242 112 28244
144.  สพป.หนองคาย เขต 2 14239 875 892 1508 82 32 10850
145.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 36327 2429 2569 3679 210 142 27298
146.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 36815 2406 2039 4289 178 174 27729
147.  สพป.อ่างทอง 21013 1129 1334 3525 164 147 14714
148.  สพป.อำนาจเจริญ 49130 3341 4020 4888 415 194 36272
149.  สพป.อุดรธานี เขต 1 53977 3196 3689 6045 381 284 40382
150.  สพป.อุดรธานี เขต 2 21491 1331 1428 2215 166 87 16264
151.  สพป.อุดรธานี เขต 3 28062 1956 1917 2909 188 92 21000
152.  สพป.อุดรธานี เขต 4 20380 1246 1470 2172 163 106 15223
153.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 15535 1027 1051 2263 150 30 11014
154.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 6813 383 511 787 60 33 5039
155.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 24367 1294 1485 3371 144 53 18020
156.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 26643 1534 1913 3455 192 76 19473
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 40387 2296 2669 4720 297 90 30315
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 24748 1863 2067 2273 238 61 18246
159.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 31821 2108 3308 2856 340 109 23100
160.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 77424 5219 6305 7450 748 186 57516
161.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 37569 2521 3128 3470 351 112 27987
162.  สพป.เชียงราย เขต 1 25999 1195 2243 3249 184 84 19044
163.  สพป.เชียงราย เขต 2 20291 815 2508 2183 149 87 14549
164.  สพป.เชียงราย เขต 3 45238 1817 5593 4574 332 186 32736
165.  สพป.เชียงราย เขต 4 17783 749 2538 1658 155 114 12569
166.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 18852 936 1484 2409 141 86 13796
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 19761 842 1837 2399 129 109 14445
168.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 35147 1401 5260 3122 342 370 24652
169.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 13543 649 1339 1687 103 74 9691
170.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 16942 683 2124 1744 154 86 12151
171.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 12093 429 1882 1160 119 47 8456
172.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 11320 406 378 2040 34 9 8453
173.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 14128 905 1187 1943 123 75 9895
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 16215 943 1129 2216 134 56 11737
175.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 15532 694 1904 1774 132 38 10990
176.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 54023 3038 3441 7290 405 165 39684
177.  สพป.เลย เขต 1 31708 1926 2238 3638 254 130 23522
178.  สพป.เลย เขต 2 18442 1087 1455 1860 171 92 13777
179.  สพป.เลย เขต 3 6551 315 490 763 40 20 4923
180.  สพป.แพร่ เขต 1 9869 469 718 1428 62 59 7133
181.  สพป.แพร่ เขต 2 7995 413 441 1136 50 18 5937
182.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 12859 476 1413 1165 109 28 9668
183.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 13475 601 2279 842 185 38 9530
รวม 4,526,959 257,042 356,617 539,907 36,756 16,083 3,320,554

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563


26.65%
จำนวนนักเรียน  4,526,959 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  257,042 5.68
เตี้ย  356,617 7.88
เริ่มอ้วน+อ้วน  539,907 11.93
ผอม+เตี้ย  36,756 0.81
อ้วน+เตี้ย  16,083 0.36
ไม่มีภาวะ  3,320,554 ร้อยละ 73.35

Powered By SLS Data Analytics