รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 22749 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.19
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 4214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 19764 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.14
 เทศบาล  จำนวน 7206 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.67
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 21679 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.23
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 1982 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.34
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 3309 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.25
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 23132 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   85.61
 ไม่ครบ  จำนวน 3838 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   14.20
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 6216 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   23.00
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 17688 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   65.46
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.14
 อื่น ๆ  จำนวน 3027 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   11.20
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 10469 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.74
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 16501 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.07
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 1723 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.38
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 9687 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.85
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 11471 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.45
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 4062 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.03
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน