รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ

***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ยืนยันข้อมูล เปิดดูเขต รายงานสรุป
100.00  1.สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93 93
100.00  2.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 179 179
100.00  3.สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233 233
100.00  4.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67 67
100.00  5.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115 115
100.00  6.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292 292
100.00  7.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71 71
100.00  8.สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 116 116
100.00  9.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 143 143
100.00  10.สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175 175
100.00  11.สพป.หนองคาย เขต 2  นางเตือนใจ บุญบุตร 105 105
100.00  12.สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 136 136
100.00  13.สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119 119
100.00  14.สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252 252
100.00  15.สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203 203
100.00  16.สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 135 135
100.00  17.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258 258
100.00  18.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145 145
100.00  19.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189 189
100.00  20.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 179 179
100.00  21.สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121 121
100.00  22.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม 180 180
100.00  23.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 99 99
100.00  24.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109 109
100.00  25.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง 123 123
100.00  26.สพป.ลำปาง เขต 1  นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์ 94 94
100.00  27.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ 210 210
100.00  28.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188 188
100.00  29.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147 147
100.00  30.สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 138 138
100.00  31.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 100 100
100.00  32.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198 198
100.00  33.สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 106 106
100.00  34.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 214 214
100.00  35.สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 162 162
100.00  36.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177 177
100.00  37.สพป.เลย เขต 3  นางสุทธิพร แสงมณี 107 107
100.00  38.สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 139 139
100.00  39.สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 151 151
100.00  40.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 140 140
100.00  41.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 197 197
100.00  42.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางฐิติรัตน์ จันทร 138 138
100.00  43.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสาวรัตนาภา สีหานาม 175 175
100.00  44.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวนิชามญจ์ ปัทมารัง 199 199
100.00  45.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต 203 203
100.00  46.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 86 86
100.00  47.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214 214
100.00  48.สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 255 255
100.00  49.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 223 223
100.00  50.สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244 244
100.00  51.สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79 79
100.00  52.สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49 49
100.00  53.สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176 176
100.00  54.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 127 127
100.00  55.สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 108 108
100.00  56.สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182 182
100.00  57.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 230 230
100.00  58.สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196 196
100.00  59.สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ 114 114
100.00  60.สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162 162
100.00  61.สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209 209
100.00  62.สพป.เชียงราย เขต 4  นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ 133 133
100.00  63.สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม 118 118
100.00  64.สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32 32
100.00  65.สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175 175
100.00  66.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91 91
100.00  67.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89 89
100.00  68.สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 210 210
100.00  69.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154 154
100.00  70.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 120 120
100.00  71.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช ไทยประยูร 158 158
100.00  72.สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 123 123
100.00  73.สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68 68
100.00  74.สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 132 132
100.00  75.สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154 154
100.00  76.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นางอภิญญา น้ำแก้ว 126 126
100.00  77.สพป.พะเยา เขต 1  นางจิรพรรณ จำรัส 83 83
100.00  78.สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136 136
100.00  79.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217 217
100.00  80.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 133 133
100.00  81.สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159 159
100.00  82.สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82 82
100.00  83.สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 120 120
100.00  84.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262 262
100.00  85.สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 97 97
100.00  86.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 154 154
100.00  87.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176 176
100.00  88.สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม 111 111
100.00  89.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 131 131
100.00  90.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142 142
100.00  91.สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181 181
100.00  92.สพป.ยโสธร เขต 2  นายนางพิสมัย บวร 184 184
100.00  93.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112 112
100.00  94.สพป.ราชบุรี เขต 1  นางจันทนา โฉมศรี 173 173
100.00  95.สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 153 153
100.00  96.สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131 131
100.00  97.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 184 184
100.00  98.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100 100
100.00  99.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 230 230
100.00  100.สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135 135
100.00  101.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ 147 147
100.00  102.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 201 201
100.00  103.สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 102 102
100.00  104.สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32 32
100.00  105.สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75 75
100.00  106.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง 111 111
100.00  107.สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145 145
100.00  108.สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114 114
100.00  109.สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา 114 114
100.00  110.สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม 123 123
100.00  111.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76 76
100.00  112.สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 219 219
100.00  113.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางนภาดา ขุนชนะ 138 138
100.00  114.สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 106 106
100.00  115.สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249 249
100.00  116.สพป.พะเยา เขต 2  นางธนัญญา คำประเสริฐ 125 125
100.00  117.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 91 91
100.00  118.สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72 72
100.00  119.สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 187 187
100.00  120.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133 133
100.00  121.สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63 63
100.00  122.สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81 81
100.00  123.สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104 104
100.00  124.สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87 87
100.00  125.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143 143
100.00  126.สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108 108
100.00  127.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118 118
100.00  128.สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ 157 157
100.00  129.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 254 254
100.00  130.สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106 106
100.00  131.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 146 146
100.00  132.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร 331 331
100.00  133.สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162 162
100.00  134.สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 194 194
100.00  135.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 239 239
100.00  136.สพป.กรุงเทพมหานคร  นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง 37 37
100.00  137.สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183 183
100.00  138.สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121 121
100.00  139.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192 192
100.00  140.สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143 143
100.00  141.สพป.ลำพูน เขต 1  นางสาวสิรีการ ขาวแสง 94 94
100.00  142.สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221 221
100.00  143.สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181 181
100.00  144.สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144 144
100.00  145.สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193 193
100.00  146.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ 165 165
100.00  147.สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 133 133
100.00  148.สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 117 117
100.00  149.สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218 218
100.00  150.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229 229
100.00  151.สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 145 145
100.00  152.สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย 145 145
100.00  153.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163 163
100.00  154.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119 119
100.00  155.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103 103
100.00  156.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 132 132
100.00  157.สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67 67
100.00  158.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135 135
100.00  159.สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211 211
100.00  160.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 208 208
100.00  161.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 201 201
100.00  162.สพป.ระยอง เขต 1  นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรี 114 114
100.00  163.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 86 86
100.00  164.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 171 171
100.00  165.สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213 213
100.00  166.สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ 148 148
100.00  167.สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล 126 126
100.00  168.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 82 82
100.00  169.สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 102 102
100.00  170.สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 122 122
100.00  171.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189 189
100.00  172.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225 225
100.00  173.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139 139
100.00  174.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180 180
100.00  175.สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 69 69
100.00  176.สพป.นครปฐม เขต 2  นางวีรวรรณ เจริญสุข 118 118
100.00  177.สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว 142 142
100.00  178.สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี 124 124
100.00  179.สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255 255
100.00  180.สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 83 83
100.00  181.สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 81 81
100.00  182.สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 125 125
100.00  183.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง 80 80

 

จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   26,970
ยังไม่รายงาน   0


Powered By www.thaieducation.net