SCHOOL LUNCH SYSTEM 2020
SLS DATA ANALYTICS BY THAIEDUCATION.NET


รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน


  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียน  
-

-

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน / สอบถาม ผอ.รายา ปัญจมานนท์ 0817615382 , 0659835414

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันเขตพื้นที่การศึกษา

***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
สรุปข้อมูลการพิจารณาจัดสรรปี 2563