SCHOOL LUNCH SYSTEM 2020
SLS DATA ANALYTICS BY THAIEDUCATION.NET
ลืมรหัสผ่าน Click !!


เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนประจำปี 2564
โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการ
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน
ภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน
กิจกรรมสนับสนุน
เพื่อส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
กิจกรรมการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
กิจกรรมการพัฒนา
ระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
กิจกรรมสนับสนุน
เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
Download โครงการ Download โครงการ / แบบประมาณการ Download โครงการ / แบบประมาณการ Download โครงการ / แบบประมาณการ Download โครงการ / แบบประมาณการ
  - โครงการ   - โครงการ / แบบประมาณการ
  - โครงการ / แบบประมาณการ   - โครงการ / แบบประมาณการ   - โครงการ / แบบประมาณการ
Download โครงการ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
Download โครงการ / แบบประมาณการ
(สำหรับโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน)
  - โครงการ   - โครงการ / แบบประมาณการ

 

ลงทะเบียนผู้ใช้งานโรงเรียนในสังกัด สช. อปท. ตชด. การศึกษาพิเศษ

 

สืบค้นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 - 2561


โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ปี พ.ศ.2557 - 2560 ปี พ.ศ.2558 - 2561 ปี พ.ศ.2559 - 2561

 


รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันเขตพื้นที่การศึกษา

***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
สรุปข้อมูลการพิจารณาจัดสรรปี 2563

ภาวะทุพโภชนาการ